Hva er en fremtidsfullmakt – og hvorfor trenger du det?

Lover og regler (4)Testament (8)

Stadig flere velger å opprette en fremtidsfullmakt. Og det er gode grunner til å gjøre dette. Med en fremtidsfullmakt kan du nemlig bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

Vi ønsker alle å beholde helsa og evnen til å passe på oss selv lengst mulig. Men ikke alt kan planlegges. En ulykke, alvorlig sykdom eller andre omstendigheter kan snu opp ned på alt. Men har du på forhånd opprettet en fremtidsfullmakt, har du på sett og vis tegnet en slags «forsikring» for at din vilje skal bli hørt uansett helsetilstand.

Definisjonen på fremtidsfullmakt

Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik: «En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Gir deg mange muligheter

Fordi du i stor grad kan utforme fremtidsfullmakten akkurat som du selv ønsker, er dette en svært praktisk løsning som gir deg muligheten til å detaljstyre for fremtiden.

En fremtidsfullmakt kan eksempelvis inneholde:

  • Disponering av bankkontoer og verdipapirer
  • Representasjon ovenfor offentlig myndigheter
  • Hva som skal skje med boligen din
  • Hvem som skal ha rett til å ta helseavgjørelser på dine vegne
  • Muligheten for å gi gaver og forskudd på arv

Hva skjer uten fremtidsfullmakt?

Har du ikke opprettet en fremtidsfullmakt, men havner i en situasjon der du ikke kan ivareta dine egne interesser, vil Statsforvalteren oppnevne en verge som ivaretar dine interesser. Har du ikke ektefelle, barn eller søsken, vil en fremmed person kunne oppnevnes som din verge. Et vergemål medfører også mange begrensninger, i forhold til mulighetene en fremtidsfullmakt gir deg.

Trenger du testament når du har opprettet fremtidsfullmakt?

Mange vil ha behov for å opprette både testament og fremtidsfullmakt, siden dette er to forskjellige typer disposisjoner. Fremtidsfullmakten trer vanligvis i kraft når du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser, og opphører når du dør. Testamentet derimot trer i kraft når du du dør. Behovet for et testament er derfor til stede uavhengig av om du har opprettet fremtidsfullmakt.

Krav til gyldig fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakten må være skriftlig, og det må gå klart frem at den skal gjelde etter at du ikke lenger selv greier å ivareta interessene dine. Fremtidsfullmakten skal undertegnes av to vitner som du har godtatt. Disse vitnene må ha fylt 18 år og forstå betydningen av hva de undertegner. Den du har gitt fullmakten til eller nære familiemedlemmer av vedkommende kan ikke undertegne som vitne. Det anbefales at du unngår å velge vitner som kan ha en egeninteresse i at du oppretter fremtidsfullmakt. Vitnenes underskrift skal påføres mens du selv er til stede. Det stilles også krav om at du som fullmaktsgiver undertegner fullmakten.

Les mer om kravene og alt annet du trenger å vite om fremtidsfullmakt på nettstedet til Statsforvalteren.

Les også

En innføring i testamentets ABC

Derfor bør du skrive testament