Vanlige spørsmål og svar om arv og testament

Det kan være mange spørsmål om arv og testament. Her har vi samlet de mest vanlige.

Er det vanskelig å opprette testament?

Det er en vanlig oppfatning at det er vanskelig å opprette testament, men det er det ikke. Formkravene er strenge, men enkle. Et testament skal være skriftlig og fortelle hvordan du vil fordele dine verdier. Du og to vitner må signere testamentet. Vitnene trenger ikke å være til stede samtidig.

Les mer om hvordan du oppretter et testament.

Hvorfor skal jeg skrive testament?

Ved å skrive testament sikrer du at verdiene dine fordeles slik du ønsker. Arveloven vil automatisk fordele verdiene til dine livsarvinger, så dersom du ønsker å gi til andre, må du skrive testament.

Er du enslig og uten gjenværende familie står du fritt til å disponere verdiene dine slik du ønsker. Dersom du ikke skriver testament, vil arven etter deg gå til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Les mer om hvorfor du bør skrive testament.

Hva sier arveloven?

Arveloven fordeler dine verdier etter tre avgangsklasser. Den første er barn og barnebarn, den andre er søsken og søskens barn, og den tredje er søskenbarn. I tillegg har ektefelle krav på ¼ som er ektefellearv.

Hvem får arven dersom jeg ikke skriver et testament?

Dersom du har slektninger innen arvegangsklassene vil disse automatisk motta arven etter deg. Har du ikke har slektninger innen arvegangsklassene, så vil arven tilfalle Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Les mer om arvegangsklassene her.

Er det dyrt å få advokathjelp til å sette opp testamentet?

Prisen på advokattjenester avhenger av hvor mye hjelp du trenger. Dersom du går grundig igjennom egne verdier og økonomi i forkant av et møte med en advokat, så kan prisen havne på 4000-5000 kroner. Man kan oppleve at dette er en høy pris, men sett opp mot verdiene det disponeres over, er det å søke bistand en rimelig forsikring om at verdiene blir fordelt slik du ønsker.

Kan jeg gi til en organisasjon i mitt testament?

Du kan velge å tilgodese én eller flere organisasjoner i ditt testament. Man kan testamentere et beløp eller en andel av det man etterlater seg. Har du gjenlevende arvinger innen arvegangsklassene og ektefelle, har disse krav på sin pliktdelsarv først.

Hvordan går jeg frem dersom jeg og min partner har felles barn, men også barn med andre?

Det vil i disse tilfellene ofte være fornuftig å ta med både felles barn og særkullsbarn i prosessen. Åpenhet forhindrer ofte konflikt etter den ene faller fra. Fortell om deres ønsker og hva som er viktig. For barn, som blir arvinger på ett senere tidspunkt, er forutberegnelighet og trygghet for at egen posisjon som arving er ivaretatt viktig. Ved behov kan en rådgiver, normalt en advokat, kontaktes slik at alle får stilt sine spørsmål og får svar.

Hvor mye må barna arve?

Barn har krav på sin pliktdelsarv. Pliktdelsarven er 2/3-deler og fra 1. januar 2021 er pliktdelsarven maksimalt på 15 G (Folketrygdens grunnbeløp), noe som tilsvarer omtrent 1,5 millioner per barn. Arvinger kan miste sin arverett, også pliktdelsarv, hvis det har skjedd en straffbar handling overfor testator. Dette er dog lite praktisk slik at pliktdelsarv er noe alle barn har ett krav på å motta. Du står fritt til å disponere verdier utover pliktdelsarv til livsarvinger og ektefelle.

Jeg er enke/enkemann i uskiftet bo som tidligere var felleseie. Hva disponerer jeg over?

Det vanlige utgangspunktet er at gjenlevende ektefelle i testament kan disponere over halvparten av verdiene i uskifteboet ved testament.

Kan jeg sette opp naboen i testamentet?

Livsarvinger og ektefeller har alltid krav på sin pliktdelsarv. Dersom du har verdier utover dette kan velge å gi til en venn, nabo eller organisasjon i ditt testament.

Stemmer det at jeg får gratis advokathjelp dersom jeg gir noe av pengene til en ideell organisasjon?

Noen organisasjoner tilbyr å betale for ditt testament dersom du velger å gi dem en testamentarisk gave. Flere av de største organisasjonene har egne advokater som kan gjøre jobben. Dette må likevel tas opp med den enkelte organisasjon.

Kan man dele opp arven slik at man gir penger til noen og eiendom til andre?

Du kan dele opp arven ved å disponere gjenstander til noen og verdier til andre. Det som er viktig er at du vet at dette er økonomisk gjennomførbart. Dette gjelder særlig ift. livsarvinger og at man ikke bør testamentere en hytte til ett barn hvis det ikke er økonomisk gjennomførbart. Verdien på hytta kan for eksempel være så høy at verdien overstiger arveloddet, og arvingen ikke har økonomi til å kjøpe ut sine søsken. I slike tilfeller kan det fort bli en prisdiskusjon, som ender i krangel mellom arvingene fordi følelsen av å bli behandlet likt økonomisk rokkes ved.

Arver jeg min ektefelle?

Ektefeller har i konkurranse med livsarvinger en arverett til ¼-del av det som først avdøde ektefelle etterlater seg. Har ikke den avdøde ektefellen livsarvinger, men søsken (2. arvegangsklasse) i live, så arver den gjenlevende ektefellen ½-parten. Har den først avdøde ektefellen verken livsarvinger eller søsken (inkl. søskens barn etc.) som er i live, så arver den gjenlevende ektefellen alt. 

Hvordan skrives gjensidig testament?

Ett gjensidige testament skrives slik at ektefeller eller andre personer tilgodeser hverandre i større grad enn det arveloven tilsier. Det er en del begrensninger ift. ett gjensidig testament kan medføre, slik at ønsker man å skrive ett gjensidige testament bør det vurderes å kontakte en advokat for å få veiledning om både rettigheter og begrensninger etter den første ektefellens/testatorens død.

Hvordan og hvor bør testamentet oppbevares?

Et testament bør oppbevares på et sikkert sted, gjerne i en safe dersom du har mulighet til der. Det anbefales likevel å tinglyse testamentet og bevare dette hos Tingretten. Da er du sikret at testamentet ditt ikke kommer på avveie.

Hvis jeg ønsker å endre testamentet, hva gjør jeg?

Utgangspunktet er at alle står fritt til å endre og/eller fullstendig tilbakekalle testamentet sitt. Ved endringer må de samme formkrav som ved opprettelse av testament følges. Det vil også være viktig å se på tidligere testament slik at eventuelle endringer ikke medfører kollisjon mellom testamenter. Foreligger det flere gyldige testamenter så kan det skape uklarhet ift. arverettigheter. Skal man endre testamentet er det derfor viktig å se hen til tidligere testament.

Hva blir fordelingen mellom samboere, når den ene har barn fra tidligere ekteskap? Når får barna sin forelders arv hvis det er avtalt at man kan sitte i uskiftet bo?

Hvis det er den lengstlevende samboeren som har barn, så får barna arv etter sin mor/fars død på vanlig måte.

Hvis den først avdøde er den samboeren som har barn (de har ikke felles barn), det er opprettet testament som gir rett til uskifte for den lengstlevende og først avdøde samboers barn har gitt aksept for at den lengstlevende kan sitte i uskiftet bo, så vil disse barna få sin arv når boet skiftes. Dette er senest ved den lengstlevende samboerens død. Husk at samboeres rett til uskifte er begrenset til bolig, hytte og bil som har tjent til felles bruk. Hvis ikke uskifteretten utvides i testament vil barna arve alt bankinnskudd og andre verdier som ikke omfattes av lovens uskifteordning for samboere.

Kan man/barn frasi seg arv etter en forelder som har mye gjeld slik at man ikke arver gjelden?

Ja, det kan man. Da er det viktig å få undersøke om det er mer gjeld enn verdier. Det anbefales da at det utstedes et proklama. Både tingretten og en advokat kan gi deg råd hvis det er aktuelt.